Hoppa till sidans innehåll

Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter


Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter 2018-05-22:1

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Under respektive rättighet redogörs för hur föreningen arbetar för att tillvarata de registrerades rättigheter samt för att underlätta de registrerades utövande av rättigheterna.

 • Rätt till information vid insamlande av personuppgifter
 • Rätt till registerutdrag
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt att motsätta sig automatiserad behandling
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
 • Rätt till skadestånd

 Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga hur Uppsala Badmintonklubb Uppsala, (”föreningen”), arbetar för att tillvarata de registrerades rättigheter avseende personlig integritet och dataskydd.

Rätt till information vid insamlande av personuppgifter

Information till de registrerade är en viktig del av integritetsskyddet. Föreningen har en skyldighet att ge klar och tydlig information till de registrerade (medlemmar, förtroendevalda, funktionärer, ledare etc.) vid insamling av personuppgifter.

I nedanstående tabell sammanställs den information som föreningen är skyldig att tillhandahålla vid insamlandet av personuppgifter. Informationsskyldigheten skiljer sig beroende på om insamlandet av personuppgifter sker från den registrerade eller från någon annan.

 

När personuppgifter samlas in från den registrerade

När personuppgifter samlas in från annan

Personuppgiftsansvarige

JA

JA

Dataskyddsombudet

JA

JA

Ändamålen

JA

JA

Rättslig grund

JA

JA

Kategorier av personuppgifter

NEJ

JA

Intresse vid intresseavvägning

JA

JA

Mottagarna

JA

JA

Tredjelandsöverföringar

JA

JA

Lagringstid

JA

JA

De registrerades rättigheter

JA

JA

Rätten att återkalla ett samtycke

JA

JA

Rätten att inge klagomål till DI

JA

JA

Uppg.skyldighet enligt avtal eller lag

JA

NEJ

Automatiserat beslutsfattande

JA

JA

Källa varifrån uppg. har hämtats

NEJ

JA

Den information som ges till registrerade i samband med insamling återfinns i föreningens integritetspolicy.

 

Rätt till registerutdrag

Den registrerade har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av personuppgifter som gäller den registrerade. Föreningen ska på begäran av registerutdrag förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får föreningen ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat. Registerutdraget ska tillhandahållas utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

I nedanstående tabell sammanställs den information som föreningen är skyldig att tillhandahålla vid begäran om registerutdrag.

 

Den registrerades rätt till registerutdrag

Ändamålen

JA

Kategorier av personuppgifter

JA

Mottagarna

JA

Tredjelandsöverföringar

JA

Lagringstid

JA

De registrerades rättigheter

JA

Rätten att inge klagomål till DI

JA

Automatiserat beslutsfattande

JA

Källa varifrån uppg. har hämtats

JA

 

Alternativ för begäran av registerutdrag

Den registrerade kan antingen fylla i ett formulär för begäran av registerutdrag som skickas elektroniskt eller via e-post till föreningen. Den registrerade kan även via ”Min sida” i IdrottOnline begära ett registerutdrag. Funktionen har arbetats fram för att underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter avseende dataskydd och personlig integritet.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att föreningen utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rättelse kan begäras genom att kontakta föreningen på mailadressen This is a mailto link eller vända sig till föreningens styrelse.

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”

Under vissa omständigheter har den registrerade rätt att bli bortglömd. Föreningen är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Skyldighet att informera andra personuppgiftsansvariga

Om föreningen har offentliggjort personuppgifter och enligt ovanstående förutsättningar är skyldig att radera personuppgifterna, ska föreningen med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

  

Undantag till rätten att bli bortglömd

Rätten att bli bortglömd ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning
 • För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet
 • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, i den utsträckning som rätten att bli bortglömd sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen

 

För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• Hur begär en registrerad att bli raderad i er verksamhet? Radering kan begäras genom att kontakta föreningen på mailadressen This is a mailto link eller vända sig till föreningens styrelse.

 

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har den registrerade rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Följande förutsättningar gäller för rätten till dataportabilitet:

 • Uppgifterna har tillhandahållits av den registrerade (eller genererats av den registrerades agerande)
 • Behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal
 • Behandlingen sker automatiserat
 • Om mer än en registrerad berörs inom en viss uppsättning personuppgifter, bör rätten att erhålla personuppgifterna inte inverka på andra registrerades rättigheter och friheter enligt dataskyddsförordningen

Rätten till dataportabilitet gäller inte vid behandling som stödjer sig på allmänt intresse och myndighetsutövning.

I de fall det är tekniskt möjligt, bör den registrerade ha rätt till direkt överföring av personuppgifterna från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Den registrerade kan få ut och överföra sina personuppgifter i ”Min sida” i IdrottOnline. Funktionen har arbetats fram för att underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter avseende dataskydd och personlig integritet.

 

Rätt att invända mot behandling

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundas på allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Om den registrerade har invänt mot sådan behandling, ska en ny prövning göras utifrån den registrerades situation.

Behandlingen måste upphöra om inte föreningen kan visa på tvingande berättigade skäl eller behandlingen sker för rättsliga anspråk. Exempel på tvingande berättigade är att behandlingen är gynnsam för samhället i stort, ex. forskning för att förutse spridning av sjukdomar.

Om en registrerad invänder mot behandling som avser direkt marknadsföring måste behandlingen upphöra.

• Hur ska en registrerad invända mot behandling i er verksamhet? Den registrerade kan invänta mot behandling och en sådan invändning ska genom att kontakta föreningen på mailadressen This is a mailto link eller vända sig till föreningens styrelse.

 

Rätt att motsätta sig automatiserad behandling

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som grundas enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilka får rättslig eller liknande effekt.

Automatiserade beslut är endast tillåtna om det är nödvändigt för fullgörande av avtal med den registrerade, vid stöd i lagstiftning eller om föreningen har ett uttryckligt samtycke.

Hur ska en registrerad motsätta sig automatiserad behandling i er verksamhet? Den registrerade kan invänta mot automatiserad behandling genom att kontakta föreningen på mailadressen This is a mailto link eller vända sig till föreningens styrelse.

 

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om den klagande inte får besked inom den tiden, kan klaganden vända sig till domstol för att begära besked.

 

Rätt till skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att vederbörandes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Den personuppgifts-ansvarige och personuppgiftsbiträdet får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

 

Föreningens skyldighet att underlätta den registrerades utövande av rättigheterna

Föreningen har en skyldighet att underlätta utövandet av rättigheterna. För att underlätta de registrerades utövande av rättigheterna kan föreningen ha utsett en kontaktperson avseende dataskydd.

• Var vänder sig den registrerad avseende dataskydd i er verksamhet? Kontaktperson är Erik Jonzon, styrelseordförande och verksamhetsansvarig. Kontakt: 073 901 96 91, This is a mailto link

 

 

 

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 22:29 Skribent: Erik Jonzon
E-post: Adressen Gömd

 

018 - 23 23 33

 


   

 

@fyrisfjadern

@fyrisfjadern


 

 

 Partners

Klicka här


Idrottens Bingo


 

Postadress:
Fyrisfjädern BMK Uppsala - Badminton
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Besöksadress:
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: +4618232333
E-post: This is a mailto link