Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 25 september 2019


Kallelse till Årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala 

Datum: onsdagen den 25 september 2019

Tid: klockan 18.30 i Fyrisfjäderns café

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen fr.o.m. 18 september.

Giltigt medlesmkap i föreningen ger rösträtt enl nuvarande stadgar.

Dagordning årsmöte 2019-09-25 Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org. Nr. 817601-0836

 1. Val av mötesordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsperson och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens berättelse (Verksamhetsberättelse)
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Redovisning av verksamheten inom föreningens dotterbolag, dess årsbokslut samt revisionsberättelser
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande den tid revisionen avser

10.Fastställande av verksamhetsplan respektive utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår

11.Fastställande av medlemsavgift

12. Behandling av styrelsens förslag, övriga frågor/förslag och i rätt tid inkomna motioner

a)    Nya stadgar Fyrisfjädern BMK Uppsala

13.Val samt fyllnadsval av

a)    ordförande i styrelsen (varje år)

b)   tre ordinarie ledamöter period om 2 år

c)    två suppleanter i klubbstyrelsen period 1 år (varje år)

d)   revisor och revisorssuppleant 1 år

e)    valberedning (varje år)

f)     företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämma i Fyrisfjädern AB

g)   övriga val

14.Årsmötet avslutas

 

Välkomna!

Fyrisfjädern Styrelse

 

FÖRSLAG PÅ NYA STADGAR

FYRISFJÄDERN BADMINTONKLUBB UPPSALA

Styrelsen i Fyrisfjädern Badmintonklubb föreslår att föreningen ska införa nya stadgar. Förslaget är bifogad kallelsen till årsmötet här.

Vad är stadgar?

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna innehåller därför bl.a. föreningens namn, föreningens ändamål och verksamhet samt regler om hur man blir medlem. Det är årsmötet, dvs. medlemmarna, som beslutar/röstar om stadgarna.

Varför föreslår styrelsen nya stadgar?

De nuvarande stadgarna är fastställda vid årsmötet 2005-09-27 och reflekterar inte hur föreningen drivs i vissa avseenden. I och med namnbytet från Uppsala KFUM BMK Fyrisfjädern till Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala behövde stadgarna justeras av denna anledning. En helhetsöversyn gjordes av styrelsen och fler punkter behövde enligt styrelsen justeras.

Vad är skillnaden med nuvarande stadgar?

Förslaget baseras som utgångspunkt på Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) nuvarande stadgemall.  Fyrisfjädern är medlem i Svenska Badmintonförbundet, och är därigenom även ansluten till RF. Det är därför naturligt att utgå ifrån deras rekommendationer.

De största förändringarna i förslaget mot nuvarande stadgar är följande.

 • Namnändring.
 • Det obligatoriska vårmötet (utöver årsmötet) enligt nuvarande stadgar föreslås justeras till att endast ett obligatoriskt årsmöte hålls varje år. Det kommer dock finnas möjlighet att kalla/begära extra årsmöten under året vid behov.
 • Medlemmar som fyllt 12 år har rösträtt (i nuvarande stadgar 15 år).
 • Valberedningens uppdrag regleras utförligare.
 • Tvist ska som utgångspunkt avgöras av fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd (nuvarande stadgar enligt lagen om skiljeförfarande).

Hur går det till när man ska ändra stadgarna? 

Det krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster på årsmötet röstar för förslaget på nya stadgar eller att det blir absolut majoritet på två av varandra följande extra alternativt ordinarie årsmöten.

Vid frågor/synpunkter på förslaget – varmt välkomna att kontakta styrelsen!

Dokument finns att hämta i Service centret Uplands Boservice Arena - eller kontakta This is a mailto link 

 • Årsredovisning
 • Revisorns utlåtande
 • Verksamhetsberättelse 18/19
 • Verksamhetsplan 19/20
 • Dagordning
 • Stadgar - förslag
Uppdaterad: 23 SEP 2019 10:11 Skribent: Erik Jonzon
Epost: Adressen Gömd

 

018 - 23 23 33

 


   

 

@fyrisfjadern

@fyrisfjadern


 


Huvudsponsor

 

Arena Sponsor

Upplands Boservice


 Övriga partners


Idrottens Bingo


 

Postadress:
Fyrisfjädern BMK Uppsala - Badminton
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Besöksadress:
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: +4618232333
E-post: This is a mailto link