Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 30 september 2021


Föreningen Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala håller årsmöte 30 september 2021 kl 18:00

Utdrag ur stadgarna:

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina egna omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller minst 12 år;

 • att medlemskap har beviljats före årsmötet; och

 • att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.

Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt föredragning av Fyrisfjädern AB’s verksamhet

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 12. Val samt eventuella fyllnadsval av

ordförande i styrelsen (varje år)
tre ordinarie ledamöter (varje udda år)
två ordinarie ledamöter (varje jämnt år)
två suppleanter till ordinarie ledamöter (varje år) revisor och revisorssuppleant (varje år)

valberedning (varje år)
minst två, högst tre, företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämman i Fyrisfjädern

övriga val

//

Uppdaterad: 06 AUG 2020 14:48 Skribent: Erik Jonzon
E-post: Adressen Gömd

 

018 - 23 23 33

 


   

 

@fyrisfjadern

@fyrisfjadern


 

 

 


Arena Sponsor

Upplands Boservice


Övriga partners

Klicka här


Idrottens Bingo


 

Postadress:
Fyrisfjädern BMK Uppsala - Badminton
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Besöksadress:
Badmintonstigen 1
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: +4618232333
E-post: This is a mailto link