Stadgar

Våra stadgar

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna innehåller därför bl.a. föreningens namn, föreningens ändamål och verksamhet.

Nya stadgar antogs på årsmötet 2019-09-25. Styrelsen i Fyrisfjädern Badmintonklubb föreslog att föreningen ska införa nya stadgar. Förslaget bifogades i kallelsen till årsmötet.

Vad är stadgar?

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna innehåller därför bl.a. föreningens namn, föreningens ändamål och verksamhet samt regler om hur man blir medlem. Det är årsmötet, dvs. medlemmarna, som beslutar/röstar om stadgarna.

Varför föreslog styrelsen nya stadgar?

De äldre stadgarna var fastställda vid årsmötet 2005-09-27 och reflekterar inte hur föreningen drivs i vissa avseenden. I och med namnbytet från Uppsala KFUM BMK Fyrisfjädern till Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala behövde stadgarna justeras av denna anledning. En helhetsöversyn gjordes av styrelsen och fler punkter behövde enligt styrelsen justeras.

Vad är skillnaden med de gamla stadgarna?

Förslaget som antagits baseras som utgångspunkt på Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) nuvarande stadgemall. Fyrisfjädern är medlem i Svenska Badmintonförbundet, och är därigenom även ansluten till RF. Det är därför naturligt att utgå ifrån deras rekommendationer.

De största förändringarna i förslaget mot nuvarande stadgar är följande:

  • Namnändring.
  • Det obligatoriska vårmötet (utöver årsmötet) enligt nuvarande stadgar föreslås justeras till att endast ett obligatoriskt årsmöte hålls varje år. Det kommer dock finnas möjlighet att kalla/begära extra årsmöten under året vid behov.
  • Medlemmar som fyllt 12 år har rösträtt (i nuvarande stadgar 15 år).
    Valberedningens uppdrag regleras utförligare.
  • Tvist ska som utgångspunkt avgöras av fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd (nuvarande stadgar enligt lagen om skiljeförfarande).