Kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala 28 september kl 18:00

Kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala
Datum: torsdag 28 september 2023
Tid: klockan 18.00
Plats: Fyrisfjäderns Café

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen fr.o.m. 21 september.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller minst 12 år;
• att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.
Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning årsmöte 2023-09-28 Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org. Nr. 817601-0836
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt föredragning av Fyrisfjädern AB’s verksamhet
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val samt eventuella fyllnadsval av
1. ordförande i styrelsen (varje år)
2. två ordinarie ledamöter (varje jämnt år)
3. två suppleanter till ordinarie ledamöter (varje år)
4. revisor och revisorssuppleant (varje år)
5. valberedning (varje år)
6. minst två, högst tre, företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämman i Fyrisfjädern AB
7. övriga val
13. Årsmötet avslutas

Välkomna!
//Fyrisfjädern Styrelse