Styrelsen strategidag 2024

Fyrisfjäderns styrelse samt verksamhetschefen Kim Knudsen har idag 31 januari haft en sedan länge planerad strategidag. Föreningens strategi och målsättningar har under dagen diskuterats, analyserats och prioriterats. Målsättningen är att nu sammanfatta en planerad skrift/visions/måldokument som ska på remiss. Utvalda medlemsgrupper, träningsgrupper, föräldrar, partners och personal kommer att få möjlighet att bidra och delta i utvärderingen av förslaget. Förslaget på reviderat visionsdokument planerar styrelsen presentera två veckor innan det planerade årsmötet 26 september 2024.

Från vänster: Erik Jonzon (Ordförande), Mats Gustafsson, Martina Melander, Anna Hämberg Barron, Eva Carlsson, Louise Hammarbäck, Björn Bylund, Daniel Gholiof.

Kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala 28 september kl 18:00

Kallelse till årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala
Datum: torsdag 28 september 2023
Tid: klockan 18.00
Plats: Fyrisfjäderns Café

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen fr.o.m. 21 september.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller minst 12 år;
• att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.
Även hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning årsmöte 2023-09-28 Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org. Nr. 817601-0836
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt föredragning av Fyrisfjädern AB’s verksamhet
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val samt eventuella fyllnadsval av
1. ordförande i styrelsen (varje år)
2. två ordinarie ledamöter (varje jämnt år)
3. två suppleanter till ordinarie ledamöter (varje år)
4. revisor och revisorssuppleant (varje år)
5. valberedning (varje år)
6. minst två, högst tre, företrädare för föreningens aktier vid bolagsstämman i Fyrisfjädern AB
7. övriga val
13. Årsmötet avslutas

Välkomna!
//Fyrisfjädern Styrelse

Extra insatt årsmöte!

Extra årsmöte hölls 20 juni 2023 i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala

På mötet avhandlades det förslag som styrelsen lagt om justerad medlemsavgift för kommande säsong 2023/2024.

”Fyrisfjäderns styrelse föreslår en höjning av den årliga medlemsavgiften för ”Basmedlem”. Avgiften har legat på 49 kronor sedan 2016.

Styrelsen föreslår, att medlemsavgiften för ”Basmedlem” höjs till 149 kronor per säsong. Styrelsen motiverar höjningen med ökade kostnader för föreningen. Styrelsen kommer presentera förslaget på det extra årsmötet. I medlemskapet erhåller medlemmen en rabatt om 10% vid ett köp i Shopen (gäller ej Cafévaror).

Säsongen börjar 1 juli och avslutas 30 juni året efter.

Styrelsen föreslår även en ny medlemsform som syftar till att erbjuda privatpersoner att stötta föreningen ekonomiskt. Fyrisfjäderns vänner föreslås bli en ny medlemsform som ej ger rätt till spelrätt och erhåller ingen rösträtt i föreningen. Årsavgiften föreslås till 2500kr. 

Övriga medlemskap förslår styrelsen lämnas orörda.

Badmintonligan entré kommande säsong – Plusmedlemmar, Badmintonskolan, Fyrisfjäderns Vänner samt Ständig medlem ingår fri entré i seriespelet. SM finalen ingår ej.

Från och med 1 juli höjs även Medlemsparkeringens avgift till att anpassas till området Fyrishov. Ny avgift blir per termin 495kr per bil. (Basmedlem är den kategori som ej kan köpa Medlemsparkering)”

Beslut

På det extra årsmötet den 20 juni beslutades enhälligt att bifalla Styrelsens förslag om en justering av medlemsavgiften.

/Ordförande Erik Jonzon

Nästa årsmöte kommer håller den 28 september. Mer info kommer senare.

Kallelse till extra årsmöte 20 juni 2023

Kallelse till extra årsmöte i Fyrisfjädern Badmintonklubb Uppsala org nr: 817601-0836

Med anledning av att Styrelsen vill justera medlemsavgifter inför kommande säsong 2023-2024 hålls ett extra årsmöte med föredragning av styrelsen samt för beslut om nya medlemsavgifter ska gälla från 1 juli 2023.

Datum: 2023-06-20

Tid: 17:00-18:00

Plats: Fyrisfjädern Café 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Förslag på nya medlemsavgifter från 1 juli 2023 – styrelsens förslag presenteras
  7. Fastställande av nya medlemsavgifter
  8. Mötet avslutas

Uppsala 2023-05-30

//Styrelsen

Kompletterande information

Med anledning av kallelsen till extra årsmöte den 20 juni kl. 17.00-18.00 gällande nya medlemsavgifter kommer härmed underlag för förslag.

Fyrisfjädern föreslår en höjning av den årliga medlemsavgiften för ”Basmedlem”. Avgiften har legat på 49 kronor sedan 2016.

Styrelsen föreslår, att medlemsavgiften för ”Basmedlem” höjs till 149 kronor per säsong. Styrelsen motiverar höjningen med ökade kostnader för föreningen. Styrelsen kommer presentera förslaget på det extra årsmötet. I medlemskapet erhåller medlemmen en rabatt om 10% vid ett köp i Shopen (gäller ej Cafévaror).

Säsongen börjar 1 juli och avslutas 30 juni året efter.

Styrelsen föreslår även en ny medlemsform som syftar till att erbjuda privatpersoner att stötta föreningen ekonomiskt. Fyrisfjäderns vänner föreslås bli en ny medlemsform som ej ger rätt till spelrätt och erhåller ingen rösträtt i föreningen. Årsavgiften föreslås till 2500kr. 

Övriga medlemskap förslår styrelsen lämnas orörda.

Badmintonligan entré kommande säsong – Plusmedlemmar, Badmintonskolan, Fyrisfjäderns Vänner samt Ständig medlem ingår fri entré i seriespelet. SM finalen ingår ej.

Från och med 1 juli höjs även Medlemsparkeringens avgift till att anpassas till området Fyrishov. Ny avgift blir per termin 495kr per bil. (Basmedlem är den kategori som ej kan köpa Medlemsparkering)

Se bifogat sammanställning av förslaget i matrisform.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Genom 

Erik Jonzon

Ordförande